Powrót do strony głównej...

 

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich

 

 

GAZETA SIEMIANOWICKA W INTERNECIE

     Mam przyjemność zaprezentować Państwu Gazetę Siemianowicką w postaci, w jakiej jeszcze nigdy nie spotkała się ona ze swoimi Czytelnikami.

Poszczególne pliki oznaczone są numerami stron, jak w wersji papierowej, co – mam nadzieję – ułatwi poruszanie się po Gazecie. Pominięto reklamy, stopkę redakcyjną i tradycyjną logografię stron.

Artykuły tu zamieszczone są głównie autorstwa zespołu redakcyjnego: niżej podpisany (strona 2 i 10) i Arkadiusz Peryt (4) oraz grona pedagogów ZSTiO Meritum: Katarzyna Kłosowska (6), Katarzyna Stronczek (7) i Aldona Goj-Widera (11), ale publikują także zaprzyjaźnieni z Gazetą
i Towarzystwem Przyjaciół Siemianowic Śląskich: Alfreda Barnaś (2), Wiesława Szlachta (3), Barbara Ponicka (5), Robert Majchrzyk (8), Dariusz Rudziński (8) oraz Maria Sokołowa (9).

Aby uaktualnić informacje przekazane w artykule „Szandar wyprowadzić ?” (strona 1), prezentuję w osobnym załączniku kontynuację procedury odwoławczej Prezydenta Miasta.  
Należy się również Państwu słowo wyjaśnienia do notatek ze stron 4 i 9: 1/ Bal Siemiona się odbył, 2/ gościem Polskiego Związku Niewidomych
w dniu 25 lutego nie była Wiesława Szlachta.

Dołączone fotografie nie były uprzednio przeznaczone do druku, stanowią wiec swoisty bonus dla odwiedzających Gazetę Siemianowicką w tym miejscu Czytelników. Prezentują The Sasakwa Peace Foundation, biskupa Czesława Domina oraz Śląsko-Wielkopolską Giełdę Odzieżową, o których to tematach traktuje między innymi „subiektywna kronika wydarzeń” (strona 10).

Być może przydatny okazać się również cennik reklam w Gazecie tradycyjnej.

Miłej lektury!

Jan Wywiórka, redaktor naczelny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Strona 1

Strona 2

     11 lutego 2004 roku Biuro Prasowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowało, że wojewoda śląski wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta Siemianowic Śląskich. W wydanym zarządzeniu wojewoda stwierdził, że bezspornym pozostaje fakt naruszenia przez prezydenta przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, co skutkuje wygaśnięciem mandatu. Na zarządzenie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem wojewody, w terminie 30 dni od daty doręczenia. Jednak w ocenie służb prawnych wojewody, zarządzenie skutkuje z chwilą doręczenia go. Wygaśnięcie mandatu prezydenta Siemianowic Śląskich jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępców. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego w wyborach bezpośrednich prezydenta miasta, jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda zwrócił się z wnioskiem do premiera o powołanie osoby, która do czasu wyłonienia w wyborach bezpośrednich nowego prezydenta sprawować będzie jego urząd. Przedterminowe wybory, zgodnie z ordynacją wyborczą zarządza Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, w ciągu 60 dni od daty wydania zarządzenia zastępczego. Rozporządzenie to wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia.

     Do czasu doręczenia decyzji wojewody, prezydent wstrzymuje się od komentarza i nadal pełni swoją funkcję.

     Prasa podała „nieoficjalnie”, że siemianowicki SLD zarekomendował na stanowisko pełniącego do czasu wyborów obowiązki prezydenta Andrzeja Hartlika, działacza Konfederacji Związków Zawodowych Górników w Polsce, sekretarza SLD w Sie-mianowicach Śl., 22 lata temu wyrzuconego z PZPR. Pamiętliwi twierdzą, że za wysoce niemoralne zachowanie.    

     Strona internetowa Urzędu Miasta przywołuje komentarze znawców prawa samorządowego. Prof. Michał Kulesza: - mandat prezydenta pochodzi z bezpośrednich wyborów, sytuacja jest absolutnie precedensowa i działania zastosowane nie mają ustawowych rozwiązań. Prof. Bogdan Dolnicki: - jeżeli chodzi o zarządzenie zastępcze, to w ustawie o samorządzie gminnym takiej regulacji nie ma. W odniesieniu do przepisów antykorupcyjnych zostało dopisane w trakcie obowiązywania ustawy. Rozstrzygnięcia nadzorcze skutkują nie w trybie natychmiastowym, lecz z upływem terminu do wniesienia skargi lub z datą decyzji sądu.

     Wydaje się, że nie bez związku ze sprawą siemianowickiej prezydencji, media upubliczniły fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez Zenona Kaczmarzyka. „To hańba! Nawet jeśli jest to zgodne z przepisami, to jest to niemoralne, nieetyczne
i nie ma to nic wspólnego z lewicową wrażliwością” – skomentował dobitnie Rudolf Winkler a rzecznik dyscypliny partyjnej śląskiego SLD dodaje: „stało się bardzo niedobrze, są zresztą rzeczy, których po prostu nie wypada robić”.

     13 lutego zarówno do Prezydenta Miasta jak i Rady Miasta nadeszły pisma wojewody. Przewodniczący Rady Miasta, Jacek Rzepczyk zwrócił się do kancelarii prof. Bogdana Dolnickiego, kierownika Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o opinię prawną. Opinia potwierdza prawne urzędowanie prezydenta pomimo wydanego zarządzenia. Odwołuje się do podjętej przez Radę Miasta na wezwanie wojewody uchwały z 23 grudnia 2003 roku stwierdzającej NIEwygaśnięcie mandatu prezydenta. „W tym przypadku wydanie zarządzenia zastępczego było niedopuszczalne! Fakt, iż rada podjęła uchwałę niezgodną z wolą wojewody nie jest podstawą do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Właściwą drogą powinno być wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.”       

     Wojewoda uważa, że wszystkie decyzje, jakie podejmuje prezydent są nieważne. Prezydent zaś twierdzi, że do czasu rozstrzygnięcia sądowego sprawy, będzie pełnił swoją funkcję aby nie dopuścić do paraliżu miasta. Rzecznik prasowy wojewody uważa, że procedura odwoławcza może trwać nawet dwa lata, czyli do końca kadencji prezydenta. W najbliższych dniach ma zostać wyznaczona osoba pełniąca obowiązki prezydenta. Czy Siemianowice Śląskie będą mieć dwóch prezydentów? Czy grożą nam rozwiązania siłowe?

     Na sesji odbytej 26 lutego Rada Miasta zdecydowała, że wystąpi ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Strona 10

                               

 

Strona 11

Gazeta Siemianowicka

zaprasza Szanownych Państwa do publikowania na swoich łamach

ogłoszeń, reklam, gratulacji, zawiadomień, nekrologów i wszelkich innych komunikatów

CENNIK REKLAM

wielkość

kolor

czarno / biała

cała strona

1000 PLN

500 PLN

1 / 2 strony

500 PLN

250 PLN

1 / 4 strony

250 PLN

125 PLN

1 / 8 strony

125 PLN

62,5 PLN

1 / 16 strony

62,5 PLN

31,25 PLN

ogłoszenie drobne: 10 PLN

możliwość negocjacji cen

ze względu na wielkie bezrobocie w Siemianowicach Śląskich oferty pracy - w miarę wolnej powierzchni gazetowej -
publikujemy bezpłatnie

adres redakcji: 41-100 Siemianowice Śląskie, Aleja Sportowców 3 

telefon - 0600075898